03/11/23

ഏക സിവിൽകോഡ് നാനാർത്ഥങ്ങൾ -സെമിനാർ

03/11/23 തൃശൂർ ജില്ല ജെൻഡർ വിഷയസമിതിയുടെ നേത്രുത്വത്തിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, വൈലോപ്പിള്ളി ഹാളിൽ വെച്ച് "ഏക സിവിൽകോഡ് നാനാർത്ഥങ്ങൾ" -സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആൾ ഇന്ത്യാ ലോയേഴ്സ്...