ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി ശില്പശാല

മലപ്പുറം യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാർക്കുള്ള കോവിഡ് ശിൽപശാല

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

Back to Basics Crush the Curve ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പയിന്‍

Back to Basics Crush the Curve എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പയിന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എട്ടാം വാർഡിൽ തുടക്കമായി.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share