വെട്ടത്തൂർ യൂണിറ്റ്

സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള വായനശാലകൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന പത്രങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയ വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വെട്ടത്തൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പി. അസൈനാർ അധ്യക്ഷനായി. മേഖല സെക്രട്ടറി

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share