• ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാര്‍?

    ഇതിനു മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം വളരെ ആശങ്കാകുലമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാമെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന ബോധം …

    Read More »
  • മണ്ണിൽ വിരിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ‌

    ഐ.ആർ.ടി.സി.യിൽ നടന്ന കളിമൺ/ ഡികോപാജ്‌ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍. കാസർഗോഡ് : നെക്രാൻജെയിൽ നിന്ന് കളിമൺ/ ഡികോപാജ്‌ പരിശീലനത്തിന് ഐ.ആർ.ടി.സി.യിൽ വന്ന …

    Read More »