ചോദ്യോത്തര പംക്തി

ശാസ്ത്രസാംസ്ക്കാരികോത്സവത്തിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം

                         ഒക്ടോബർ ആറിന് പ്രിയപ്പെട്ട വികെ എസിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രസാംസ്ക്കാരികോത്സവം ആരംഭിക്കും.അതോടെ പുതിയ കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം ലക്ഷ്യമിട്ടു നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരി ക്കുന്ന ജനകീയകാമ്പയിൻ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കും.കേരളത്തിലെമ്പാടുമായി...

വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍

ചോദ്യം: നിങ്ങള്‍ കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത് സുരക്ഷിതരായിക്കൊള്ളൂ. ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിട്ടേര്. ഇതിലെന്താ തെറ്റ്? ഉത്തരം: 100 വീടുകളുള്ള ഒരു കോളനി. 5 വീട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരെ രാത്രി...