ചോദ്യോത്തര പംക്തി
വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍

ചോദ്യം: നിങ്ങള്‍ കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത് സുരക്ഷിതരായിക്കൊള്ളൂ. ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിട്ടേര്. ഇതിലെന്താ തെറ്റ്? ഉത്തരം: 100 വീടുകളുള്ള ഒരു