ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ കൺവെൻഷൻ- കണ്ണൂർ ജില്ല

വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധമുയർത്തുക ചട്ടുകപ്പാറ: ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം, സോഷ്യലിസം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷതയായ നാനാത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ പൗരാണികമായ മിത്തുകൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അപ്രമാദിത്തം കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേശീയ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ – ഒരു പഠനം

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കുട്ടികളെ പഠന വഴിയിൽ നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. അവസരോചിതമായ ഒരു

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പത്തനംതിട്ടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാർ

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികൾ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് പുറത്താണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്, ഫോൺ ലഭ്യതയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പ0നവും കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രായോഗിക സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് പരിഷത്ത് പഠന റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ 2020 ജൂൺ 1 മുതൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി നടന്നുവരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രാപ്യത പ്രയോജനക്ഷമത, ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സാധാരണ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യത

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share