പഠന ക്ലാസ്സ്-മാധ്യമവായന

കുന്നംകുളം മേഖലാ സംഘടനാവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി-മാധ്യമ വായന അവതരണം-ഡോ എം എസ് ശ്രീകല ശ്രീകൃഷ്ണാ കോളേജ്, ഗുരുവായൂർ) ജൂൺ 17 വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share