വനിതാദിനാചരണം: പരിപാടികളുമായി പെരിഞ്ഞനം

അന്തർദ്ദേശീയ വനിതാദിനം മതിലകം മേഖലയിലെ പെരിഞ്ഞനം യൂണിറ്റ് വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജില്ലാവാർത്തകൾ