ഗ്രാമപത്രം

Photo Post

യുവ സമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട്, പെരുവയിൽ ആരംഭിച്ചു

  കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവ സമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട്, പെരുവയിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന യുവസമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ...

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും നവകേരള നിർമിതിയും

ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം ഭാവി കേരളം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ദൗത്യമെന്ന് ഡോ ഇക്ബാൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും നവകേരള നിർമിതിയും കണ്ണൂർ പ്രമേഹവും ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖവും നിയന്ത്രിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ രോഗാതുരതയിൽ വലിയ...

പ്രീ പ്രൈമറി സംസ്ഥാന ശില്പശാല

  പ്രീ പ്രൈമറി സംസ്ഥാന ശില്പശാല ഒക്ടോബർ അവസാനം "കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊപ്പം" -  കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിലെ  കീഴത്തൂരിൽ  വേങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് : ശാസ്ത്രം നവകേരളത്തിന്...

വജ്ര ജൂബിലി പ്രവർത്തക സംഗമം മയ്യിൽ പുഴയാത്രയിലൂടെ

വജ്ര ജൂബിലി പ്രവർത്തക സംഗമം മയ്യിൽ പുഴയാത്രയിലൂടെ കടലിനോടടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ. ഓളങ്ങൾതാളത്തിലിളകിയാടുമ്പോൾ അസ്തമന സൂര്യനതിൽ വർണവിസ്മയം തീർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങിങ്ങു കാണുന്ന പച്ചത്തുരുത്തുകൾ. തീരങ്ങളിൽ ജനസംസ്കൃതിയുടെ...

ഗ്രാമപത്രം – സെപ്റ്റംബർ 20

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ...................... യൂണിറ്റ് ഗ്രാമപത്രം സെപ്റ്റംബർ 20,2022 കേന്ദ്രസർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നാടിനാപത്ത്. കേന്ദ്രീകരണവും വാണിജ്യവത്ക്കരണവും വർഗ്ഗീയവത്ക്കരണവും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്...

സെപ്റ്റംബർ 10

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഗ്രാമ പത്രം 2022 ൽ പരിഷത്ത് അറുപതിന്റെ നിറവിൽ ശാസ്ത്രാവബോധ വ്യാപനത്തിന്റെ അറുപത് പരിഷത്ത് വർഷങ്ങൾ വേണം ശാസ്ത്രബോധവും മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ലിംഗനീതിയുമുള്ള...