ഗ്രാമപത്രം

ശുദ്ധജലം അമൂല്യം മഴവെള്ളക്കൊയ്‌ത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക. കുളങ്ങളിലും കിണറുകളിലും മറ്റ് ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകളിലും പരമാവധി മഴ വെള്ളം സംഭരിക്കുക.

Read More

Share