പരിഷത്ത് വജ്ര ജൂബിലിയിലേക്ക്

2021 സെപ്റ്റംബർ 10ന് 59 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വജ്ര ജൂബിലി വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

കോവിഡനന്തര ചികിത്സാ ഫീസ് ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുക

സഹോദര സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതര സർക്കാരുകളും പിന്തുടരണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ കേരള മാതൃകയെ പരിപൂർണമായി നിഷേധിക്കുന്നതുമാണ് ഈ നീക്കം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

കെ റെയിലും കേരളത്തിലെ ഗതാഗതവും

നിർദ്ദിഷ്ട സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയെ കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി പൊതുവിലും ഗതാഗതവുമായി പ്രത്യേകിച്ചും ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഈ ലഘുലേഖ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ഞാനും പരിഷത്തും: അശാേകൻ ഇളവനി

പരിഷത്ത് ജീവിതം നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു, ഇപ്പോഴും മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ഞാനും പരിഷത്തും: ടി കെ ദേവരാജൻ

അതെ പരിഷത്തിനവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇക്കാലയളവിലെ എന്റെ പൊതുജീവിതമാകെ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share