ആരോഗ്യ വിഷയസമിതി കോണ്‍ഗ്രസ് 2021 ജൂൺ 22, 23, 24 തീയതികളിൽ വൈകു. 5.30 മുതൽ 8.30 വരെ ഗൂഗ്ൾ മീറ്റിൽ

0

ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതി കോണ്‍ഗ്രസ് 2021 ജൂൺ 22, 23, 24 തീയതികളിൽ വൈകു. 5.30 മുതൽ 8.30 വരെ ഗൂഗ്ൾ മീറ്റിൽ

ഒന്നാം ദിവസം (22.06.21)
കോവിഡ് 19 ഇനി എന്ത്?
അവതരണം: ഡോ. സി. രോഹിണി

രണ്ടാം ദിവസം (23.06.21)
പകർച്ചവ്യാധികളുടെ നിയന്ത്രണം ഏകാരോഗ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ
അവതരണം: ഡോ. ടി. ആര്‍. അരുൺ

മൂന്നാം ദിവസം (24.06.21)
രോഗാതുരത കുറയ്ക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം
അവതരണം: ഡോ. സരിൻ എസ്. എം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *