എറണാകുളം: സംസ്ഥാന വാർഷീകത്തിനായി ഐശ്വര്യ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ സഹകരണത്തോടെ പെരിങ്ങാല യൂണീറ്റ് നടത്തുന്ന കപ്പ കൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അസി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രവിത ഷിജു നിര്‍വഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *