ദേശിയപാത വികസിപ്പിക്കണം.

എന്നാല്‍ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജും

ടോള്‍ പിരിക്കില്ലാ എന്ന ഉറപ്പും

ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കണം.

എന്നിട്ട് മതി ഭൂമി  ഏറ്റെടുക്കല്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *