മാര്‍ച്ച് 8 ലോക വനിതാദിനം

Time is Now : Rural and urban activists transforming women’s lives

സമയമായി.
നഗര ഗ്രാമ പോരാളികളേ,
സ്ത്രീജീവിതങ്ങള്‍ നമുക്ക് മാറ്റിത്തീര്‍ക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *