പ്രളയദുരന്തത്തെ നേരിടാന്‍ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളും കൈ കോര്‍ക്കുക. അശരണര്‍ക്ക് കൈതാങ്ങാവുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *