പഠന ക്ലാസ്സ്-മാധ്യമവായന

0

കുന്നംകുളം മേഖലാ സംഘടനാവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി-മാധ്യമ വായന

അവതരണം-ഡോ എം എസ് ശ്രീകല

ശ്രീകൃഷ്ണാ കോളേജ്, ഗുരുവായൂർ) ജൂൺ 17 വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *