പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം ജൂൺ 19ന് 7 മണിക്ക് എതിരൻ കതിരവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *