സുസ്ഥിര സുരക്ഷിത നവകേരളം തീർക്കാൻ ഒരു മനസ്സോടെ നീങ്ങാം, ഇനിയും വരാനുള്ള തലമുറയ്ക്കായ് ഭൂമി ചമയിച്ചു കാത്തുവെക്കാം…

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *