ഹരിത വിദ്യാലയം

താനാളൂരിൽ ഹരിത വിദ്യാലയം  പഞ്ചായത്ത് തല ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

9/10/2023 താനാളൂർ താനാളൂരിൽ ഹരിത വിദ്യാലയംപ ഞ്ചായത്ത് തല ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. താനാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് തല ശില്പശാല...