57ാം സംസ്ഥാന വാർഷികം

അമ്പത്തിയേഴാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി

ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പൂർണ രൂപം ഡോ. ഗഗൻദീപ് കാങ് ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണ വീഡിയോ കാണാം https://tinyurl.com/GAGANDEEP-KANG കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന വാർഷികത്തിന്റെ ഉദ്ഘാ ടന ചടങ്ങിൽ...

57ാം സംസ്ഥാന വാർഷികം മഹാരാജാസില്‍ – സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു

അൻപത്തിയേഴാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം എറണാകുളം: അൻപത്തിയേഴാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം എം. ജി.യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ഡോ....