അറിയിപ്പ്

ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യം വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

ജൈവരീതിയില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത സ്വാദേറിയ ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യം കുളത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് പിടിച്ചു നല്‍കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഐ.ആര്‍.ടി.സി ഫിഷറീസ് ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. Mobile: 8075916148, 8078780304

ഐ.ആർ.ടി.സിയിൽ കിണർ റീചാർജിങ്ങ് പരിശീലനം

പാലക്കാട് മുണ്ടൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ.ആർ.ടി.സിയിൽ ആഗസ്റ്റ് 30, 31 തിയ്യതികളിൽ കിണർ റീച്ചാർജ്ജിങ്ങിലും മഴവെള്ള ഫിൽറ്റർ നിർമാണത്തിലും പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുന്നു. പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ആഗസ്റ്റ്...

റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ മാലിന്യസംസ്ക്കരണ പ്രോജക്ട്

പാലക്കാട്: റോട്ടറി ക്ലബ് മാലിന്യസംസ്ക്കരണ രംഗത്ത് 8 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കാന്‍ സന്നദ്ധമായി REACH എന്ന പേരില് ഒരു പ്രോജക്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വിപുലമായ ഒരു...