സമത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി മുതൽ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഔട്ട് ലെറ്റ് ശൃംഖലയിലും

0
സമത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇനി മുതൽ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഔട്ട് ലെറ്റ് ശൃംഖലയിലും . കേരളത്തിലെ ഇരുന്നൂറോളം ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമത ഉൽപന്നങ്ങളും വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *