കണ്ണൂർജില്ലാ ബാലവേദി പ്രവർത്തക ക്യാമ്പ്

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ബാലവേദി ജില്ലാ ക്യാമ്പ് കണ്ണൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

  നവകേരളം, നവ മുകുളങ്ങൾ ജൂൺ 1 ന് കണ്ണൂരിൽ   200 യൂറിക്ക ബാലവേദികൾ  കണ്ണൂർ : കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ബാലവേദി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയുടെ...

കണ്ണൂർജില്ലാ ബാലവേദി പ്രവർത്തക ക്യാമ്പ്

Inauguration Balavedi Sangamam By Sasidharan Maniyoor നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ എന്തൊക്കെ വേണം രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ഒറിഗാമി ക്ലാസിൽ നിർമ്മിച്ച കടലാസുവീടിന് കണ്ണും മൂക്കും വരച്ച്...