02/09/2023

ചന്ദ്രനിലെ ശിവശക്തി നാമകരണം പിൻവലിക്കണം

02 സെപ്റ്റംബർ 2023 ചന്ദ്രനിൽ ചാന്ദ്രയാൻ-3 ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് തീർത്തും അനുചിതമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ആകാശഗോളങ്ങൾക്കും ബഹിരാകാശ ഇടങ്ങൾക്കും പേര്...