03/07/2023

ചാത്തന്നൂര്‍ മേഖലാ ബാലവേദി യുവ സമിതി ക്യാമ്പ്

ചാത്തന്നൂർ മേഖലയിലെ ബാലവേദി പ്രവർത്തകരുടേയും യുവ സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഏകദിന ക്യാമ്പ്  ജൂൺ.28 ന് ഇടനാട്  ഗവ.എൽ.പി.എസിൽ നടന്നു. ക്യാമ്പ്  നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗം ശ്രീ .ജി.രാജശേഖരൻ...