04/12/23

ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥ പോസ്റ്റർ പ്രചാരണം-കോലഴി മേഖല

04/12/23  തൃശ്ശൂർ കോലഴി മേഖലയിലെ കോലഴി യൂണിറ്റ് പരിധിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രാമപത്രത്തിലും വിപുലമായ രീതിയിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു. ഡിസംബർ 8,9,10 തിയതികളിലാണ് മേഖലയിലെ ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥ പര്യടനം....

ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയിൽ ഗവേഷണവിഭാഗം ആരംഭിക്കണം-കോലഴി മേഖല

04/12/23  നവകേരളസദസ്സ് തൃശ്ശൂർ  കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിന് ഉടൻ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കോലഴി മേഖലാകമ്മിറ്റി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.  ആരോഗ്യ സർവകലാശാലാവളപ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച...