30/01/24

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലൂക്ക ജീവപരിണാമം പ്രശ്നോത്തരി സംഘടിപ്പിച്ചു

30/01/24 തൃശ്ശൂർ ആഗോള സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ച് (GSFK) കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ലൂക്ക, തൃശ്ശൂർ ജില്ലാശാസ്ത്രാവബോധ സമിതി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജീവപരിണാമം എന്ന വിഷയത്തിൽ...