ഏകീകൃത സിവില്‍കോഡ്

0

ഇന്ത്യയിലെ ലോ കമ്മിഷന്‍ ഏകീകൃത സിവില്‍കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളായി എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ചോദ്യങ്ങള്‍ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]വിലാസം : Member-Secretary Law Commission of India, 14th Floor, Hindustan Times House Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110 001 Tel.:+91 – 011- 23355741, 23355738; Fax: (0091)/011 – 23736744 E-mail: [email protected] Website: http://lawcommissionofindia.nic.in [/box]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *