അങ്കമാലി ജനോത്സവം

0

അങ്കമാലി ജനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാലടിയിൽ കുട്ടികളുടെ പാട്ടുകൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂടൽ ശോഭൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെ ഗായക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാലടി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എം.എ.വേലായുധൻ സ്വാഗതവും ഘനശ്യാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *