അരി ഉൽപാദനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു

0

തൃശ്ശൂർ: ജില്ലാസമ്മേളനത്തിനു വേണ്ട അരി ഉൽപാദനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച് കൊടകര മേഖലയിലെ ചെങ്ങാലൂർ യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *