കണ്ണൂർ ജില്ലാസമ്മേളനം ജൂൺ 18 ന് ഡോ ബി ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *