കെ. രാജേന്ദ്രന് അബുദാബി ശക്തി അവാര്‍ഡ്

0

 

 

 

കെ. രാജേന്ദ്രന്റെ ‘ആര്‍.സി.സിയിലെ അത്ഭുതകുട്ടികള്‍’ എന്ന പുസ്തകം മികച്ച ബാലസാഹിത്യകൃതിക്കുള്ള ഈ വര്‍ഷത്തെ അബുദാബി ശക്തി അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹമായി. രക്തദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മഹത്വതകരിക്കുന്ന ചേതോഹരമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ഈകൃതി മുമ്പ് ഭീമാ പുരസ്കാരത്തിനും പി.ടി.ബി. സ്മാരക പുരസ്‍കാരത്തിനും അര്‍ഹമായിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *