കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു.

കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു.

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇന്നലേയും ഇന്നുമായി ഓൺലൈനിൽ നടന്നു. പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. 🌹

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ജില്ലാവാർത്തകൾ