ഉത്സവമെന്നാല്‍ നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്നത്
ജനോത്സവങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞുതുളുമ്പട്ടെ
ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും മതേതരത്വവും
ജനാധിപത്യവും സ്ഥിതിസമത്വവും
ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ
റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *