തീരദേശം
തീരദേശവാസികളുടേത്.

തീരനിയന്ത്രണ
വിജ്ഞാപനത്തില്‍
വെള്ളം ചേര്‍ക്കരുത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *