ശുദ്ധജലം അമൂല്യം

മഴവെള്ളക്കൊയ്‌ത്തിന്
തയ്യാറെടുക്കുക.

കുളങ്ങളിലും കിണറുകളിലും
മറ്റ് ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകളിലും
പരമാവധി മഴ വെള്ളം സംഭരിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *