ജനോത്സവം പാലക്കാട്

0

പാലക്കാട് ജില്ലാ കലാ സംസ്‌കാരിക സംഗമം ഗവ. മോഡല്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂളില്‍ വച്ച് നടത്തി കൂട്ടപ്പാട്ട്, കൂട്ടചിത്രം വര എന്നിവയോടെയായിരുന്നു സംഗമത്തിന്റെ തുടക്കം. ജനോത്സവം എല്ലാ മേഖലകളിലും നടത്തുന്നതിനും അതിനുവേണ്ട ജില്ല കലാസംസ്‌കാരം സമിതിയേയും തെരഞ്ഞെ ടുത്തു. മാതൃഭാഷാസംഗമം, വികസന -സംസ്‌കാര സംവാദം, പുഴയുത്സവം, ജനാരോഗ്യസദസ്സ്, ഫ്രീസോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഫെസ്റ്റ്, കുട്ടിപ്പൂരം, മേരി ക്യൂറി കലായാത്ര എന്നിവ നടത്തും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *