ജനോത്സവം പാലക്കാട്

പാലക്കാട് ജില്ലാ കലാ സംസ്‌കാരിക സംഗമം ഗവ. മോഡല്‍ എല്‍ പി സ്‌കൂളില്‍ വച്ച് നടത്തി കൂട്ടപ്പാട്ട്, കൂട്ടചിത്രം വര എന്നിവയോടെയായിരുന്നു സംഗമത്തിന്റെ തുടക്കം. ജനോത്സവം എല്ലാ മേഖലകളിലും നടത്തുന്നതിനും അതിനുവേണ്ട ജില്ല കലാസംസ്‌കാരം സമിതിയേയും തെരഞ്ഞെ ടുത്തു. മാതൃഭാഷാസംഗമം, വികസന -സംസ്‌കാര സംവാദം, പുഴയുത്സവം, ജനാരോഗ്യസദസ്സ്, ഫ്രീസോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഫെസ്റ്റ്, കുട്ടിപ്പൂരം, മേരി ക്യൂറി കലായാത്ര എന്നിവ നടത്തും

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ജില്ലാവാർത്തകൾ