നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റാലി

0

നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലെ പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി. ജി.സ്റ്റാലിൽ, ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, ബോസ്, കെ.പി.കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *