പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം

0

തൃശ്ശൂർ: ഒല്ലൂക്കര മേഖലയിലെ നടത്തറ പഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ആശാരിക്കാട് ഗവ.യു.പി. സ്കൂളിൽ പിടിഎ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ഫ്രാൻസിസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ആനി അപ്പച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *