ലഘുലേഖ പ്രകാശനം ചെയ്തു

0
കെ ബി നസീമ ലഘുലേഖ കെ മിനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു

വയനാട് : ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രജ തജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് തദ്ദേ ശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാവിവികസന സമീപനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ചർച്ചകളിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയ “സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യം “എന്ന ലഘുലേഖ വയനാട് ജില്ലയിൽ ബഹു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബി നസീമ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ മിനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം നിർവ്വഹിച്ചു.
അധികാര വികന്ദ്രീകരണം കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കപ്പെട്ടത് ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന വിപുലമായ ഒരു കാമ്പയിനിലൂടെയായിരുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരങ്ങൾ കൈമാറിയ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു. അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തി കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ താഴേക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള സമ്മർദ്ദം കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരണം.
വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ പുന:സംഘാടനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യാപകമായ ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് ലഘുലേഖയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുൻപോട്ടുള്ള ദിശ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയിലെ പരിമിതികളും വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖ.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറേറാറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം കെ ദേവസ്യ, ജില്ലാ ജോയിൻ സെക്രട്ടറി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, മാനന്തവാടി മേഖല സെക്രട്ടറി ശൈലേഷ്‌കുമാർ, കൽപ്പറ്റ മേഖല പ്രസിഡന്റ് നിതിൻ പി വി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *