വായനാ പക്ഷാചാരണം ജൂൺ 19 – ജൂലൈ 7 വൈകീട്ട് 09 മണിക്ക് ഗൂഗ്ൾമീറ്റിൽ

0

വായനാദിനം
ജൂൺ 19 ശനി രാത്രി 09 00 ന്

അക്ഷര ജ്വാല

പുസ്തക പരിചയ പരമ്പര

ഉദ്ഘാടനം
ടി.പി.വേലായുധൻ മാസ്റ്റർ
(പി.എൻ.പണിക്കർ പുരസ്കാര ജേതാവ്)

പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്:

ശ്രീ ബിജു പി.നടുമുറ്റം

ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത മുഖം
ഡോ.എൻ.വി.പി.ഉണിത്തിരി

വായനാ പക്ഷാചാരണം
ജൂൺ 19 – ജൂലൈ 7 @ 09 പിഎം
ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ

https://meet.google.com/yys-ytyi-xht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *