സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് താരം

0

ഊർജ നിർമല ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയിലുടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും തുരുത്തിക്കര ചർച്ചയാണ്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ കാർട്ടൂണുകളും ട്രോളുകളുമാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. പദ്ധതിയെ കൂടുതൽ ആളുകളിലെത്തിക്കാൻ ഇതു സഹായകമായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *