ഡിജിറ്റല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

പരിഷദ് വാർത്ത ഡിജിറ്റൽ ബുള്ളറ്റിൻ  – മാർച്ച് 2024 61-ാം സംസ്ഥാനസമ്മേളനം സ്പെഷൽ പതിപ്പ്

പരിഷദ് വാർത്ത ഡിജിറ്റൽ ബുള്ളറ്റിൻ  - മാർച്ച് 2024  61-ാം സംസ്ഥാനസമ്മേളനം സ്പെഷൽ പതിപ്പ് ഫ്ലിപ് ബുക് വായിക്കാം https://flipbookpdf.net/web/site/e482fb432eb75bb991af7d27dddaabc48b70254f202403.pdf.html pdf version വായിക്കാം https://drive.google.com/file/d/1ucG9UxrD7mTA9QYGRVE_48iiQU5kY7WB/view?usp=sharing  

സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ- സംഘാടക സമിതി, കണ്ണൂർ

ശാസ്ത്രബോധത്തിനും മാനവികതയ്ക്കുമായി സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘാടക സമിതിയായി കണ്ണൂർ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ശാസ്ത്രാവബോധസമിതി നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ജില്ലാതല സംഘാടക സമിതിയായി. ശാസ്ത്രബോധത്തിനും മാനവികതയ്ക്കുമായി ശാസ്ത്രസാഹിത്യ...

പരിഷദ് വാർത്ത  ഡിജിറ്റൽ ബുള്ളറ്റിൻ 1 – ജൂൺ 2023 – വജ്രജൂബിലി സമ്മേളനം സ്പെഷൽ പതിപ്പ്

പരിഷദ് വാർത്ത ഡിജിറ്റൽ ബുള്ളറ്റിൻ 1 - ജൂൺ 2023 വജ്രജൂബിലി സമ്മേളനം സ്പെഷൽ പതിപ്പ് ഫ്ലിപ് ബുക് വായിക്കാം https://publuu.com/flip-book/172262/428908 pdf version വായിക്കാം https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d7dff94b-275a-3f50-9e62-636c800fa22d