പഠനങ്ങൾ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ

മലയോര മേഖലയിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ- ജാഗ്രത പാലിക്കണം . കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴയും തുടർന്ന് വീണ്ടും റെഡ് അലേർട്ട്...

ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ – ഒരു പഠനം

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കുട്ടികളെ പഠന വഴിയിൽ നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി...