മാസികാപ്രകാശനം

0

കോട്ടയം: യുറീക്ക,ശാസ്ത്രകേരളം എന്നീ മാസികളുടെ സൂക്ഷമജീവി പ്രത്യേക പതിപ്പിന്റെ ജില്ലാതല പ്രകാശനം 28 -07 -2016 -ൽ കോട്ടയം ബേക്കർ സ്‌കൂളിൽ വച്ച് ജില്ലയിലെ സയൻസ് ക്ലബ് അധ്യാപകർക്കായി നടത്തിയ ശില്പശാലയിൽ വച്ച് നടത്തിയ അവസരത്തിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ സയന്റിസ്റ് ഡോക്ടർ ഇ.എസ് .അനിൽകുമാറിർ സംസാരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *