ബിനോയ് വിശ്വം സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.

0

ബിനോയ് വിശ്വം സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *