മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു സമ്മേളന പ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *