പാരിഷത്തികം

“പാരിഷത്തികം ” – പരിഷത്ത് ചരിത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ യൂട്യൂബ് ചാനൽ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്‍റെ 61 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങൾ പുതുതലമുറയിൽപെട്ട പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർക്ക് മുൻകാല പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ  വിശദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ്...