23/09/23

ശാസ്ത്ര സംരക്ഷണ സദസ്

23/09/23 തൃശൂർ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കുന്നംകുളം മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രം കെട്ടുകഥയല്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം വച്ചു കൊണ്ട് "ശാസ്ത്ര സംരക്ഷണ സദസ്" 10 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്നു....