24/08/2023

ചാന്ദ്രയാൻ: ശാസ്ത്രസമൂഹത്തിന്റെ അഭിമാനാർഹമായ വിജയം കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

24 ആഗസ്റ്റ് 2023 ചാന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ വിജയത്തോടുകൂടി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിമുതലിങ്ങോട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ‍്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ...

കുരുന്നില നൽകൽ

24 ആഗസ്ത് 23 തൃക്കരിപ്പൂർ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ GLPS കൂലേരിയിലെ പ്രീ - പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലേക്ക് " കുരുന്നില " നൽകി....