വാക്സിൻ ചലഞ്ചിൽ പരിഷത്തും

0

വാക്സിൻ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ഗഡുവായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറി.

ജില്ലാ കളക്ടർ B.അബ്ദുൽ നാസർ IAS ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി G. സുനിൽ കുമാർ ചെക്ക് കൈമാറുന്നു.

കൊല്ലം: കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തല തിരിഞ്ഞ വാക്സിൻ നയത്തിനെതിരെ കേരള ജനത ഏറ്റെടുത്ത വാക്സിൻ ചലഞ്ചിൽ കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും പങ്കാളിയായി. വാക്സിൻ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ഗഡുവായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറി. പരിഷത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജി.സുനിൽകുമാർ, ട്രഷറർ D. പ്രസന്നകുമാർ, കേന്ദ്ര നിർവ്വാഹക സമിതിയംഗം എൽ.ഷൈലജ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെക്ക് കൈമാറിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *